Κατηγορίες αποβλήτων

2013-09-12 23:22

Οι κλάδοι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και βιομηχανικό τομέα στα Ιόνια νησιά (Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Κεφαλληνία και Λευκάδα) παρουσιάζονται ανά διψήφιο κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 08 στον Πίνακα που ακολουθεί.   


 

Πίνακας 1: Κατηγορίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και βιομηχανικό τομέα στα Ιόνια νησιά

Διψήφιος

κωδικός

ΣΤΑΚΟΔ08

Κλάδος Επιχείρησης

Αριθμός επιχειρήσεων

Σύνολο

επιχειρήσεων

Ζάκυνθος

Κέρκυρα

Κεφαλληνία

Λευκάδα

Α

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

 

 

 

 

 

01

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

27

55

204

19

305

02

Δασοκομία και υλοτομία

2

8

2

4

16

03

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

5

23

11

24

63

Γ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

 

 

 

 

0

10

Βιομηχανία τροφίμων

102

262

51

42

457

11

Ποτοποιία

2

13

51

4

70

13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

6

13

5

 

24

14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

6

46

5

1

58

15

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 

1

13

 

1

15

16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή  ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

30

162

30

12

234

17

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

1

4

2

 

7

20

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

4

11

3

 

18

23

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

34

63

27

9

133

24

Παραγωγή βασικών μετάλλων

 

10

3

3

16

25

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

60

149

64

9

282

26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

1

2

 

1

4

27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

2

31

2

3

38

28

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

7

8

3

1

19

29

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

 

2

1

 

3

30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

 

13

5

2

20

31

Κατασκευή επίπλων

17

32

17

1

67

 Πηγή: Μητρώο επιχειρήσεων έτους 2005 

Απόβλητα αγροτικού τομέα

Οι κατηγορίες αποβλήτων που παράγονται από τον αγροτικό τομέα παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 2: Απόβλητα από την γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων, Ε.Κ.Α., Κατηγορία 0201[1])

 

6-ψήφιος κωδικός Ε.Κ.Α.

Κατηγορία αποβλήτου

0201

απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία

020101

λάσπες από πλύση και καθαρισμό

020102

απόβλητα ιστών ζώων

020103

απόβλητα ιστών φυτών

020104

απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας)

020106

περιπώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χορτονομή), υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής

020107

απόβλητα από δασοκομία

020108 *

αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

020109

αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 02 01 08

020110

απόβλητα μέταλλο

020199

απόβλητα μη προδιαγραφόμενο άλλως

 

* ο αστερίσκος δηλώνει ότι πρόκειται για εν δυνάμει επικίνδυνο απόβλητο

Ακολούθως παρουσιάζονται πιο αναλυτικά στοιχεία, σχετικά με τα απόβλητα του αγροτικού τομέα.

Τα γεωργικά απόβλητα προκύπτουν από διάφορες αγροτικές και κηπευτικές  δραστηριότητες και  περιλαμβάνουν τα εξής[2]:

 • απόβλητα από ιστούς φυτών,
 • απόβλητα από δασοκομικές εργασίες,
 • παραπροϊόντα από τη διαχείριση δέντρων σε αγροτικές περιοχές (βλαστοί, κορμοί, ριζώματα),
 • υπολείμματα καλλιεργειών,
 • πλαστικά και ταινίες συσκευασίας που χρησιμοποιούνται σε αγροκτήματα, 
 • αγροχημικά απόβλητα,
 • κενές συσκευασίες αγροχημικών και γεωργικών λιπασμάτων.

Τα είδη των αποβλήτων που παράγονται από τις αγροτικές δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης[3]:

 • υλικά για την κατασκευή θερμοκηπίων,
 • τσάντες,
 • λάστιχα,
 • μπαταρίες,
 • παλιά μηχανήματα,
 • λάδια,
 • παλιούς σιδερένιους, πλαστικούς ή ξύλινους φράχτες,
 • απόβλητα από οικοδομικές εργασίες και κατεδαφίσεις κ.α.

Η κτηνοτροφία έχεις τρεις πηγές παραγωγής αποβλήτων[4]:

 1. εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων
 2. Σφαγεία
 3. Εργοστάσια παραγωγής κρέατος

Οι μεγαλύτερες ποσότητες των στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων αξιοποιούνται στη γεωργία ως βελτιωτικό εδάφους. Έτσι στις περιοχές που η κτηνοτροφία δεν είναι ιδιαίτερη αναπτυγμένη σε σχέση με τη γεωργία και οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι εκτατικής μορφής, δεν υπάρχει πρόβλημα διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων γιατί αυτά αξιοποιούνται στη γεωργία. Στις περιοχές όμως με μεγάλη συγκέντρωση κτηνοτροφικών μονάδων μπορεί να υπάρχουν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων που δεν αξιοποιούνται και δημιουργούν δυσοσμία, ρύπανση της ατμόσφαιρας και νιτρορύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

Τα κτηνοτροφικά απόβλητα που παράγονται σε εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων, ανάλογα με το είδος της κτηνοτροφικής μονάδας διακρίνονται σε[5] απόβλητα αιγοπροβατοστασίων, πτηνοτροφείων, βουστασίων και χοιροστασίων. Η μορφή των κτηνοτροφικών αποβλήτων εξαρτάται από το είδος σταβλισμού, το είδος των εκτρεφόμενων ζώων και το είδος της παρεχόμεης τροφής. Στα κτηνοτροφικά απόβλητα περιλαμβάνονται κυρίως τα περιττώματα των βοοειδών, πουλερικών, χοίρων και αιγοπροβάτων τα οποία εκτρέφονται σε κτηνοτροφικές μονάδες και προορίζονται για κατανάλωση.

Ο Νόμος 4056/2012 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις αποτελεί το βασικό νομοθετικό κείμενο που ρυθμίζει την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.  

 


 

 

Απόβλητα βιομηχανικού τομέα

Βιομηχανία τροφίμων

Συνοπτικά τα απόβλητα από την προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 3: Απόβλητα της βιομηχανίας παραγωγής τροφίμων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων[6]

 

6-ψήφιος κωδικός Ε.Κ.Α.

Κατηγορία αποβλήτου

0202

απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων ζωικής προέλευσης

020201

λάσπες από πλύση και καθαρισμό

020202

απόβλητα ιστών ζώων

020203

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

020204

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

020299

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

0203

απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού παραγωγή κονσερβών παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, Προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας

020301

λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό

020302

απόβλητα από υλικά συντήρησης

020303

απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτου

020304

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

020305

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

020399

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

0204

απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης

020401

χώματα από τον καθορισμό και πλύση σακχαρότευτλων

020402

ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών

020403

λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

020499

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

0205

απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων

020501

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

020502

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

020599

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

0206

απόβλητα από βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής

020601

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

020602

απόβλητα από υλικά συντήρησης

020603

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

020699

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

0207

απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών(εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού)

020701

απόβλητα από την πλύση, τον καθορισμό και τη μηχανική αναγωγή πρώτων υλών

020702

απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης

020703

απόβλητα από χημική επεξεργασία

020704

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

020705

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

020799

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

* ο αστερίσκος δηλώνει ότι πρόκειται για εν δυνάμει επικίνδυνο απόβλητο

Πιο αναλυτικά στοιχεία για τα απόβλητα της βιομηχανίας παραγωγής τροφίμων παρουσιάζονται ακολούθως, με βάση τις εξής κύριες κατηγορίες: 

 • Προπαρασκευή, επεξεργασία και συντήρηση ψαριών
 • Προπαρασκευή, επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
 • Προπαρασκευή και επεξεργασία πουλερικών
 • Επεξεργασία και κονσερβοποίηση φρούτων και λαχανικών
 • Επεξεργασία αμυλούχων φυτικών προϊόντων
 • Ελαιουργεία - παραγωγή πυρηνέλαιου - σπορέλαιου


 

 

 

Προπαρασκευή, επεξεργασία και συντήρηση ψαριών

Οι κύριες πηγές παραγωγής στερεών αποβλήτων είναι:

 • Στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία
 • Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων

 

Στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία

Στερεά απόβλητα παράγονται από όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Τα απόβλητα αυτά περιλαμβάνουν:

 • στερεά απόβλητα από τον τεμαχισμό και αφαίρεση εντοσθίων, τα οποία περιλαμβάνουν κυριών εντόσθια και κεφάλια ψαριών.
 • στερεά απόβλητα από την επεξεργασία των ψαριών για την παραγωγή του τελικού προϊόντος
 • στερεά απόβλητα από το πλύσιμο και καθαρισμό των ψαριών τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως βράγχια, ψαροκόκκαλα, πτερύγια και λέπια. 
 • στερεά απόβλητα από την συντήρηση, κονσερβοποίηση ή παστερίωση τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως υπολείμματα ψαριού.

Πολλά από τα στερεά απόβλητα που παράγονται στην περίπτωση που η παραγωγική διαδικασία λαμβάνει χώρα με μηχανικό τρόπο, περνάνε στο χρησιμοποιούμενο νερό και καταλήγουν στα υγρά απόβλητα. Τα στερεά αυτά συνήθως διαχωρίζονται με εσχαρισμό στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας.

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων

Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από μονάδες επεξεργασίας ψαριών χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό οργανικού φορτίου, αιωρούμενων στερεών, λιπών και ελαίων. Η επεξεργασία συνήθως περιλαμβάνει εσχαρισμό, απομάκρυνση λιπών και ελαίων  και βιολογική επεξεργασία. Στο στάδιο της πρωτοβάθμιας επεξεργασίας τα στερεά απόβλητα προέρχονται κυρίως:

 • από την συγκράτηση στερεών υπολειμμάτων (εντόσθια, ψαροκόκκαλα κλπ) σε σχάρες
 • από την αφαίρεση λιπών και στερεών υπολειμμάτων από τις δεξαμενές επίπλευσης ή καθίζησης.

Κατά τη βιολογική επεξεργασία παράγονται λάσπες με υψηλό οργανικό φορτίο. Επιπλέον, στερεά απόβλητα παράγονται από παρτίδες ψαριών ακατάλληλες για κατανάλωση[7].

 


 

 

Προπαρασκευή, επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από της μονάδες παραγωγής κόκκινου κρέατος περιλαμβάνουν απόβλητα που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία καθώς και από το σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.

Στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία

Τα απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνουν:

 • στερεά που προέρχονται από τον καθαρισμό και τεμαχισμό των κρεάτων όπως κόκκαλα, τρίμματα κλπ
 • κρέατα ακατάλληλα προς κατανάλωση
 • υπολείμματα, μυϊκοί ιστοί και λίπη που προέρχονται από τις διαδικασίες επεξεργασίας και κονσερβοποίησης.

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων

Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τις μονάδες αυτές παρουσιάζουν υψηλό οργανικό φορτίο και περιέχουν λίπη και ζωικές πρωτεΐνες. Τα στερεά απόβλητα που δημιουργούνται κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων περιλαμβάνουν:

 • μυϊκούς ιστούς, κόκκαλα, υπολείμματα κρέατος κλπ από το σύστημα εσχάρωσης  
 • λίπη/αφρούς από το σύστημα λιποσυλλογής
 • λάσπη από τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επεξεργασία[8].

 


 

 

Προπαρασκευή και επεξεργασία πουλερικών

Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τις μονάδες του συγκεκριμένου κλάδου περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία
 • Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων

Στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία

Κατά την παραγωγική διαδικασία παράγονται τα εξής στερεά απόβλητα:

 • πούπουλα τα οποία απομακρύνονται κατά το στάδιο αφαίρεσης του πτερώματος και τα οποία μεταφέρονται στα υγρά απόβλητα. Τα πούπουλα συγκρατούνται σε σχάρες και απομακρύνονται
 • τμήματα πουλερικών που δεν χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία
 • υπολείμματα και λάσπη από τον καθαρισμό των πουλερικών

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων

Από το σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων παράγονται κυρίως τα εξής στερεά απόβλητα:

 • εσχαρίσματα και λίπη από το στάδιο της προεπεξεργασίας
 • λάσπες από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επεξεργασία οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό οργανικό φορτίο[9].

 


 

 

Επεξεργασία και κονσερβοποίηση φρούτων και λαχανικών

Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα από τις μονάδες επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών περιλαμβάνουν:

 • στερεά απόβλητα και λάσπες από το πλύσιμο και τον πρώτο καθαρισμό των καρπών με νερό
 • πρώτες ύλες ακατάλληλες για κατανάλωση όπως υπερώριμα, αλλοιωμένα ή μικρού μεγέθους φρούτα και λαχανικά τα οποία διαχωρίζονται κατά τη διαλογή. Οι πρώτες ύλες αυτές χρησιμοποιούνται είτε ως ζωοτροφές είτε στην παραγωγή χυμών και ξυδιού
 • κουκούτσια, φλούδες, μίσχοι που αφαιρούνται κατά τον καθαρισμό, τεμαχισμό και πολτοποίηση των πρώτων υλών. Οι φλούδες που αφαιρούνται κατά την αποφλοίωση σε πολλές περιπτώσεις εκχειλίζονται περαιτέρω για την παραγωγή χυμών ή ξυδιών. Επιπλέον οι φλούδες και τα υπόλοιπα κομμάτια που αφαιρούνται κατά τον καθαρισμό χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές.Επιπλέον, στερεά απόβλητα παράγονται από το σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των μονάδων αυτών. Τα στερεά απόβλητα που παράγονται περιλαμβάνουν:
 • εσχαρίσματα που απομακρύνονται κατά την προεπεξεργασία των αποβλήτων και περιλαμβάνουν κομμάτια καρπών, φλούδες, κουκούτσια και άλλα στερεά τα οποία παρασύρονται μαζί με τα υγρά απόβλητα
 • λάσπες από την δευτεροβάθμια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιοαποδομήσιμο οργανικό φορτίο[10].


 

 

 

Επεξεργασία αμυλούχων φυτικών προϊόντων

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η παραγωγή αλεύρων και η επεξεργασία πατάτας. Κατά την παραγωγή αλεύρων, τα στερεά απόβλητα τα οποία παράγονται είναι ο φλοιός του σιταριού ο οποίος διαχωρίζεται κατά το στάδιο της αποφλοίωσης. Ο φλοιός αυτός χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή. Κατά την επεξεργασία της πατάτας, τα στερεά απόβλητα τα οποία παράγονται είναι ο φλοιός της πατάτας καθώς και τρίμματα αυτής από το στάδιο του κοσκινίσματος. Και τα δύο είδη αποβλήτων αξιοποιούνται επίσης ως ζωοτροφές[11].


 

 

 

Ελαιουργεία - παραγωγή πυρηνέλαιου - σπορέλαιου

Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου για την παραγωγή ελαιόλαδου περιλαμβάνουν:

 • τα στερεά υπολείμματα (θρύμματα πυρηνόξυλου, τεμαχίδια σάρκας και φλοιού) από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου και λάσπες από την πλύση, την φυγοκέντριση και τον διαχωρισμό
 • τον  ελαιοπυρήνα
 • φύλλα και χώμα από την καθαρισμό του ελαιοκάρπου

Όσον αφορά στον ελαιοπυρήνα, μετά την παραλαβή του ελαιόλαδου, υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία για την παραλαβή του περιεχόμενου σε αυτό λαδιού. Το πυρηνόξυλο που μένει μετά την επεξεργασία του ελαιοπυρήνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητική καύσιμη ύλη.

Επιπλέον λάσπη, εσχαρίσματα και αφροί/έλαια παράγονται από τα συστήματα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των μονάδων.

Οι μονάδες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή σπορέλαιων δημιουργούν στερεά απόβλητα, στα οποία περιλαμβάνονται:

 • στερεά υπολείμματα από τον καθαρισμό των σπόρων
 • στερεά υπολείμματα (βαμβακόπιτα, φύτρο καλαμποκιού) από την αποφλοίωση των σπόρων
 • στερεά υπολείμματα τα οποία καθιζάνουν στους χώρους αποθήκευσης των λαδιών

Επιπλέον, στερεά απόβλητα παράγονται από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν κατά το ραφινάρισμα των λαδιών[12].


 

 

 

Ποτοποιία

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κύριες κατηγορίες αποβλήτων που παράγονται από την βιομηχανία παραγωγής ποτών.

Πίνακας 4: Απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρούμενων των καφέ κακάο και τσαγιού)

 

6-ψήφιος κωδικός Ε.Κ.Α.

Κατηγορία αποβλήτου

020701

απόβλητα από την πλύση, τον καθορισμό και τη μηχανική αναγωγή πρώτων υλών

020702

απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης

020703

απόβλητα από χημική επεξεργασία

020704

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

020705

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

020799

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

150101

συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι

150102

πλαστική συσκευασία

150103

ξύλινη συσκευασία

150104

μεταλλική συσκευασία

150105

συνθετική συσκευασία

150106

μεικτή συσκευασία

150107

γυάλινη συσκευασία

150109

συσκευασία από υφαντουργικές ύλες

150110 *

συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές

150111 *

μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού πορώδους υλικού (π.χ. αμιάντου), περιλαμβανομένων των κενών δοχείων υπόπίεση

150202 *

απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί επικίνδυνες ουσίες

150203

απoρροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 15 02 02

 

 [1] Υπάγεται στην Κατηγορία 02: Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία, προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων.

[2] Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο (Τελική Έκθεση - Ιούνιος 2002)

[3] Agricultural Waste, Scottish Environmental Protection Agency, 2005

[4] Σημειώσεις στο μάθημα Διαχείριση Απορριμμάτων, Ν. Μουσιόπουλος, Α. Καραγιαννίδης, 2002 (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

[5] Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο (Τελική Έκθεση - Ιούνιος 2002)

[6] Κατηγορία 02: Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία, προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων

[7] Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο (Τελική Έκθεση - Ιούνιος 2002)

[8] Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο (Τελική Έκθεση - Ιούνιος 2002)

[9] Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο (Τελική Έκθεση - Ιούνιος 2002)

[10] Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο (Τελική Έκθεση - Ιούνιος 2002)

[11] Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο (Τελική Έκθεση - Ιούνιος 2002)

[12] Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο (Τελική Έκθεση - Ιούνιος 2002)