Τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων Φυτικής-Ζωϊκής Παραγωγής & Βιομηχανιών Τροφίμων

Η παρούσα ενότητα αναφέρεται σε τεχνικές συλλογής επεξεργασίας και διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και κατευθύνσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων

2013-09-12 23:24
1. Φυτική παραγωγή Ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής ισχύει για όλη τη χώρα (ΦΕΚ Β΄ 477/2000) και έχει ως στόχο: να βοηθήσει τους καλλιεργητές να εφαρμόσουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον όσον αφορά τα λιπάσματα.  τον περιορισμό της ρύπανσης του νερού από νιτρικά ιόντα, λόγω της...