Νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων

Οι Νόμοι και οι Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και αφορούν στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων.

Νόμοι και Υπουργικές Αποφάσεις

Ακολούθως παρουσιάζονται υπό μορφή λίστας οι Νόμοι και οι Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και αφορούν στην διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων[1]:

 • Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ. 15/2012  (ΦΕΚ 1048/Β`/4.4.2012) Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα
 • Υ.Α. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ. 18018/2011  (ΦΕΚ 2132/Β`/23.9.2011) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ. 19500/04 (1671/Β) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε η υπ αρ. πρωτ. 13727/724/24.7.2003 (1087/Β) κοινή υπουργική απόφασης ως προς την αντιστοίχηση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία
 • Ν. 4014/2011  (ΦΕΚ 209/Α`/21.9.2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου περιβάλλοντος
 • Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α`/25.11.2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις
 • Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α`/17.6.2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις
 • Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β΄ 2012) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011).
 • Εγκύκλιος 16/2011/ΥΠΕΚΑ (Αθήνα 10 Νοεμβρίου 2011, Α.Π.: οικ. 4095.82) Διευκρινίσεις σχετικά με κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4014/2011
 • Εγκύκλιος 22/2011/ΥΠΕΚΑ (Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2011, Α.Π.: οικ. 4709.111) Διαδικασία χορήγησης αδειών εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. μετά την ισχύ του ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων...» (ΦΕΚ Α΄ 209) και μέχρι την έκδοση της Υ.Α. της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου αυτού
 • Κ.Υ.Α. Αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1510 Β΄ 2012) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/α.α. 6 Β)
 • Υ.Α. Αριθμ. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565 Β΄ 2012) Τροποποίηση της 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Α΄ 209» (Β΄ 21)
 • Κ.Υ.Α. Αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275 Β΄ 2012) Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/2011
 • Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.: οικ. 555/ΥΠΕΚΑ (Αθήνα, 2/05/2012) Περιβαλλοντικός Όρος στις ΑΕΠΟ σχετικά με την καταχώρηση τεχνικών και λειτουργικών δεδομένων των ΕΕΛ στην Εθνική Βάση
 • Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ. 19500/2004  (ΦΕΚ 1671/Β`/11.11.2004) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 13727/724/2003 κοινής υπουργικής απόφασης ως προς την αντιστοίχηση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία
 • Υ.Α. 13727/724/2003  (ΦΕΚ 1087/Β`/5.8.2003) Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών & βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα
 • Ν. 3010/2002  (ΦΕΚ 91/Α`/25.4.2002) Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις
 • Υ.Α. 69269/5387/1990  (ΦΕΚ 678/Β`/25.10.1990) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν.1650/86
 • Ν. 1650/1986  (ΦΕΚ 160/Α`/16.10.1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Π.Δ. 1180/1981  (ΦΕΚ 293/Α`/6.10.1981) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει

 [1] Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (https://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=923, πρόσβαση Μάιος 2012)