Οικολογικά ευαίσθητες περιοχές των Ιονίων Νήσων

Το θεσμικό καθεστώς υπό το οποίο υπαγορεύονται οι αρχές προστασίας των βιοτόπων καθώς και των ειδών πανίδας, περιλαμβάνει τη Σύμβαση Ramsar για τους υγροτόπους διεθνούς σημασίας, τις Συμβάσεις Βόννης και Βέρνης για τη Διατήρηση των Αποδημητικών Πτηνών και τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης αντίστοιχα, την Οδηγία 2009/147/EK περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, η οποία αντικαθιστά την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση, την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας, τον Νόμο 1650/86 (ΦΕΚ 160Α, 18/10/86), για την προστασία του περιβάλλοντος και τον Νόμο 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α 31/30/2011) για την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Προστατευόμενες - οικολογικά ευαίσθητες περιοχές Ιονίων νήσων

2013-09-12 23:51
Το θεσμικό καθεστώς υπό το οποίο υπαγορεύονται οι αρχές προστασίας των βιοτόπων καθώς και των ειδών πανίδας, περιλαμβάνει τη Σύμβαση Ramsar για τους υγροτόπους διεθνούς σημασίας, τις Συμβάσεις Βόννης και Βέρνης για τη Διατήρηση των Αποδημητικών Πτηνών και τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του...