Μελέτες Περίπτωσης

Μελέτες περίπτωσης διαχείρισης αγροτικών αποβλήτων και αποβλήτων βιομηχανιών τροφίμων, που μπορεί να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό ή τη βελτίωση συστημάτων συλλογής επεξεργασίας και διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων γεωργικών και βιοτεχνικών μονάδων