Κατηγορίες Αποβλήτων

Το είδος και η τεχνολογίες επεξεργασίας των αποβλήτων καθορίζονται από τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων αποβλήτων. Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ανά Νομό στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς και οι αντίστοιχες κατηγορίες παραγόμενων αποβλήτων ανά δραστηριότητα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.

Είδος και τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων

Κατηγορίες αποβλήτων

2013-09-12 23:22
Οι κλάδοι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και βιομηχανικό τομέα στα Ιόνια νησιά (Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Κεφαλληνία και Λευκάδα) παρουσιάζονται ανά διψήφιο κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 08 στον Πίνακα που ακολουθεί.      Πίνακας 1: Κατηγορίες επιχειρήσεων που...