Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων

Παρουσίαση των διαδικασιών που απαιτούνται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ανάλογα με το είδος μελέτης που απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων

2013-09-12 23:17
  Το Κεφάλαιο Α΄ του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄ 2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» αναφέρεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων...